E-Mail ID : ksrpsrpc2014@ksp.gov.in | Helpline No : 080-22943346
 
APPLICATION FOR THE POST OF SPECIAL RESERVE POLICE CONSTABLE-K.S.R.P ( MEN )-2016
«±ÉõÀ j¸ÀªÀð ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï –PÉ.J¸ï.Dgï.¦ (¥ÀÄgÀĵÀ) ºÀÄzÉÝUÉ Cfð-2016
C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå : 27/£ÉêÀÄPÁw-4/2015-16, ¢£ÁAPÀ : 06.01.2016
 
 
Final Select List has been Uploaded
BEFORE GOING TO NEW APPLICATION , APPLICANTS ARE ADVISED
TO GO THROUGH /READ NOTIFICATION, ONLINE INSTRUCTION & BROCHURE CAREFULLY
CfðzÁgÀgÀÄ ºÉƸÀ CfðUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É, ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ»w¸ÀÆaAiÀÄ£ÀÄß eÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ NzÀ®Ä ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ.
POST NAME : Special Reserve Police Constable-KSRP (Men) / «±ÉõÀ j¸Àªïð ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï (¥ÀÄgÀĵÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á)
News & Events
Final Select List
7th Bn Revised Provisional Select List (Mangaluru City)
1st battalion-Medical Exam centre name has been changed From Victoria Hospital, Shivajinagar, Bengaluru to Victoria Hospital, K.R.Market, Bengaluru
Medical Examination Call letter has been uploaded for SPECIAL RESERVE POLICE CONSTABLE-K.S.R.P ( MEN )-2016
Provisional Selection List
Dear Candidates, you can post your grievances / feedback on Twitter account at @rt_ksp.
Final Key Answer
Provisional Key Answer A ,B,C,D,E

WRITTEN EXAMNATION FIXED ON 12/06/2016

Written Examination Call letter has been uploaded for SPECIAL RESERVED POLICE CONSTABLE(MEN &WOMEN) - 2016 , Download (from My Applications) and attend the Written Examination as per the schedule mentioned in Call Letter.

Written Examination Centre Details

Attn. Karnataka State Reserve Police(KSRP) District Armed Police Parade Ground , Kalaburagi (SRPC-SRP) Candidates whose ET/PST Scheduled date is” 15-Apr-2016 & 16-Apr-2016 ” has been Re-scheduled to “29-Apr-2016, 30-Apr-2016. “ Kindly download the ET/PST Call Letter with revised ET/PST date and attend the ET/PST as scheduled in the revised ET/PST call letter.

Attn. Sports Ground, Karnataka State Reserve Police(KSRP) Parade Ground, Koramangala, Bengaluru- 560 034, (SRPC-SRP) Candidates whose ET/PST Scheduled date is” 29-Mar-2016, 30-Mar-2016 , 31-Mar-2016 & 01-Apr-2016” has been Re-scheduled to “15-Apr-2016, 16-Apr-2016, 18-Apr-2016 & 20-Apr-2016. “ Kindly download the ET/PST Call Letter with revised ET/PST date and attend the ET/PST as scheduled in the revised ET/PST call letter.

Attn. Kalaburagi (SRPC-SRP) Candidates whose ET/PST Scheduled date is”29-Mar2016, 30-Mar-2016 & 31-Mar-2016” has been Re-scheduled to “13-Apr-2016, 15-Apr-2016 & 16-Apr-2016 “ Kindly download the ET/PST Call Letter with revised ET/PST date and attend the ET/PST as scheduled in the revised ET/PST call letter.

Attn. Belgavi(SRPC-SRP) Candidates whose ET/PST Scheduled date is 24-Mar-2016, has been rescheduled to 15-Apr-2016. Kindly download the ET/PST Call Letter with revised ET/PST date and attend the ET/PST as scheduled in the revised ET/PST call letter.

ET / PST Call letter has been uploaded for SPECIAL RESERVE POLICE CONSTABLE-K.S.R.P ( MEN )-2016 , Download (from My Applications) and attend the ET / PST Call letter as per the schedule mentioned in Call Letter.

ET / PST Schedule Details
Sl.No Ground Name Start Date End date
1 Sports Ground, Karnataka State Reserve Police(KSRP) Parade Ground, Koramangala, Bengaluru- 560 034. 16-Mar-2016 13-Apr-2016
2 3rd Battalion,KSRP, Parade Ground, Koramangala, Bangalore- 560 034 16-Mar-2016 22-Mar-2016
3 4rd Battalion,KSRP, Parade Ground, Koramangala, Bangalore-560 034 16-Mar-2016 22-Mar-2016
4 Commandant, 2nd Battalion, KSRP, Jhamboti Road, V.T.U Campaus Post, Mache, Belgaum- 590018. 16-Mar-2016 13-Apr-2016
5 New Sports Ground, Behind University Library, Mangaluru University, Konaje- 574 199. 16-Mar-2016 26-Mar-2016
6 District Stadium, Behind KSRTC Bus Stand, Cowl Bazar, Ballari- 583 102 16-Mar-2016 13-Apr-2016
7 KSRP, Parade Ground, Tajsulthanpur, Kalaburagi 16-Mar-2016 30-Apr-2016
8 KPA, Abba Road, Jalapuri, Mysuru 16-Mar-2016 29-Mar-2016
Sl.No
PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå
DESCRIPTION
«ªÀgÀ
DATE
¢£ÁAPÀ
1 DATE OF COMMENCEMENT OF FILLING OF THE ONLINE APPLICATION /
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸À°è¸À®Ä ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
07/01/2016
2 LAST DATE FOR ONLINE APPLICATION GENERATION /
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸ÀÈf¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
05/02/2016
3 LAST DATE FOR PAYMENTOF THE ONLINE APPLICATION FEE /
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
06/02/2016
AGE CRITERIA / ªÀAiÉÆëÄw
Sl.No. / PÀæªÀĸÀASÉå POST / ºÀÄzÉÝ CATEGORY / ¥ÀæªÀUÀð MINIMUM AGE / PÀ¤µÀ× ªÀAiÀĸÀÄì MAXIMUM AGE / UÀjµÀ× ªÀAiÀĸÀÄì AGE CONSIDER AS ON DATE / ªÀAiÉÆëÄw ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
1 Spl.RPC-KSRP(MEN ) / «±ÉõÀ. Dg惡-PÉ.J¸ï.Dgï.¦(¥ÀÄgÀĵÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á) GM 18 YEARS /
18 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
25 YEARS /
25 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
05/02/2016
Know Your Age
BORN BETWEEN 05.02.1991 AND 05.02.1998 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
SC,ST,CAT-01, 2A,2B,3A & 3B 18 YEARS /
18 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
27 YEARS /
27 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
BORN BETWEEN 05.02.1989 AND 05.02.1998 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
TRIBAL 18 YEARS /
18 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
30 YEARS /
30 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
BORN BETWEEN 05.02.1986 AND 05.02.1998 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
Explanation:-
  • Tribal means - Candidates belonging to any of the tribal communities of Siddis, Jenukuruba, Kadukuruba, Yerava, Soliga, Kudiya, Gowdlu, Hasalaru, Malaikudiya, and Koraga, in the forests of Uttara kannada-Karwara, Dakshina kannada-Mangalore, Udupi, Chickmagalur, Shimoga, Kodagu, Chamarajanagara and Mysore
 
«ªÀgÀuÉ;-
  • §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼ÀÄ JAzÀgÉ - GvÀgÀ PÀ£ÀßqÀ- PÁgÀªÁgÀ, zÀQët PÀ£ÀßqÀ- ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ, GqÀĦ, aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ, ²ªÀªÉÆUÀÎ, PÉÆqÀUÀÄ, ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄʸÀÆgÀÄ CgÀtåUÀ¼À°è ¹¢ÝUÀgÀÄ, eÉãÀÄPÀÄgÀħ, PÁqÀÄPÀÄgÀħ, AiÉÄgÀªÀ, ¸ÉÆðUÀ, PÀÄrAiÀÄ, UËqÀÄè, ºÀ¸À®gÀÄ, ªÀįÉÊPÀÄrAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆgÀUÀ §ÄqÀPÀlÄÖ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ½UÉ ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ
RECRUITMENT STAGES / £ÉêÀÄPÁw ºÀAvÀUÀ¼ÀÄ
ET & PST WRITTEN EXAMINATION
FEE DETAILS / ±ÀÄ®Ì «ªÀgÀ
Sl.No / PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå. CATEGORY / ¥ÀæªÀUÀð FEE AMOUNT / ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÁzÀ ±ÀÄ®Ì
1 GM , 2A,2B, 3A,3B ` 250
2 SC,ST,CAT-01 & TRIBAL ` 100
EDUCATIONAL QUALIFICATION / ±ÉÊPÀëtÂPÀ «zÁåºÀðvÉ
Spl.RPC-KSRP(MEN ) /
«±ÉõÀ. Dg惡-PÉ.J¸ï.Dgï.¦(¥ÀÄgÀĵÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á)
SSLC- CBSE, SSLC-ICSE, SSLC-SSC, SSLC- STATE BOARD, SSLC- EQUIVALENT
ENDURANCE TEST
FOR ALL DIRECT CANDIDATES (EXCLUDING & EXSERVICEMEN )
POST ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
Spl.RPC-KSRP(MEN ) 2 Km
10 Minutes
Long Jump
Or
High Jump
3.80Mtrs (In 3 chance only)
Or
1.20Mtrs (In 3 chance only)
Shotput(7.26 Kg) 5.60 Mtrs (In 3 chance only)
PHYSICAL STANDARD TEST FOR ALL DIRECT CANDIDATES
ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
For Candidate who
Qualified in ET
HEIGHT 170 Cms for Men
155 Cms for Men (Tribal)
CHEST 86 Cms- When fully expanded
(Minimum Expansion must be 5 Cms)
75 Cms- When fully expanded
(Minimum Expansion must be 5 Cms) For Tribal
ENDURANCE TEST
FOR EXSERVICEMEN
POST ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
Spl.RPC-KSRP(MEN ) 400 Mtrs Run 2 Minutes
Long Jump
Or
High Jump
2.50 Mtrs (In 3 chance only)
Or
0.90 Mtrs (In 3 chance only)
Shotput ( 4 Kg) 3.75 Mtrs (In 3 chance only)
PHYSICAL STANDARD FOR EXSERVICEMEN
ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
For Candidate who
Qualified in ET
HEIGHT   No Height for Exservicemen
CHEST (For Men Only)
86 Cms- When fully expanded
(Minimum Expansion must be 5 Cms) Exservicemen
 
Sl.No
PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå
Name of the Battalion
¥ÀqÉAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ
NO OF POSTS FOR WOMEN
ªÀÄ»¼Á ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå
NO OF POSTS FOR MEN
¥ÀÄgÀĵÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå
TOTAL
ಒಟ್ಟು
CLASSIFICATION OF POSTS
ºÀÄzÉÝAiÀÄ ªÀVÃðPÀgÀt
1 1st Battalion - 30 30 Bengaluru
2 2nd Battalion - 120 120 Belagavi
3 3rd Battalion - 210 210 Bengaluru
4 4th Battalion - 100 100 Bengaluru
5 7th Battalion - 140 140 Mangaluru
6 8th Battalion - 160 160 Shivamogga
TOTAL - - 760
 
NOTE :
  • PAYMENT SHOULD BE MADE IN STATE BANK OF MYSORE (SBM)/ STATE BANK OF HYDERABAD (SBH) ONLY.
  • CANDIDATES HAVE TO FILL THE APPLICATION AND GENERATE THE CHALLAN AND MAKE THE PAYMENT IN THE RESPECTIVE BANK.
  • IF CANDIDATES ARE APPLYING FOR MORE THAN ONE APPLICATION IN SAME BATTALION, ONLY ONE APPLICATION (FINALLY SUBMITTED) WILL BE CONSIDERED.
  • WRITTEN EXAMINATION WILL BE HELD ON SAME DAY AT ALL BATTALION IN KSRP FOR THE CANDIDATES WHO WILL BE QUALIFYING IN ENDURANCE TEST & PHYSICAL STANDARD TEST.
 
n¥Ààt :
  • CfðAiÀÄ ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPï D¥sï ªÉÄʸÀÆgÀÄ (J¸ï©JA)/ ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPï D¥sï ºÉÊzÀgÁ¨Ázï (J¸ï©ºÉZï) £À°è ªÀiÁvÀæ ¥ÁªÀw¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
  • C¨sÀåyðAiÀÄÆ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁr ZÀ®£ï£ÀÄß ¸ÀÈfù ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¨ÁåAPï£À°è ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÀÄ.
  • C¨sÀåyðAiÀÄÄ MAzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ CfðAiÀÄ£ÀÄß MAzÉà ¥ÀqÉAiÀÄ°è ¸À°è¹zÁUÀ, MAzÉà CfðAiÀÄ£ÀÄß(CAwªÀĪÁV ¸À°è¹zÀ) ªÀiÁvÀæ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
  • J¯Áè PÉ.J¸ï.Dgï.¦ ¥ÀqÉUÀ½AzÀ ¸À»µÀÄÚvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzsÁqsÀåðvÉ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è DºÀðUÉÆAqÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ °TvÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß KPÀPÁ®zÀ°èAiÉÄà £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
Site is Best View Ie 8 & 9, Google Chrome and Firefox
LAST UPDATE FOR WEBPAGE: 07/01/2016